Python

repotechsstarsweeklyforksweekly
ggerganov/llama.cppCC++Python10.8k+4.6k1.2k+745
exaloop/codonC++PythonOther9.6k+2.6k332+92
comfyanonymous/ComfyUIPythonJavaScriptOther3k+2k251+170
acheong08/EdgeGPTPythonShell4.1k+1.5k390+135
huggingface/transformersPythonCudaShell86.6k+1.2k18.8k+154
openai/whisperPython29k+1.1k3.1k+146
CompVis/stable-diffusionJupyter NotebookPythonShell46.7k+9277.3k+142
karpathy/nanoGPTPython15.7k+8701.7k+138
WassimTenachi/PhySOPython1.1k+800146+128
pytorch/pytorchC++PythonCuda64.2k+37717.8k+62
karfly/chatgpt_telegram_botPythonDockerfileShell2.1k+355530+88
gradio-app/gradioHTMLPythonTypeScript14.2k+346918+18
google/comprehensive-rustRustHandlebarsJavaScript11k+287504+12
invoke-ai/InvokeAIJupyter NotebookPythonHTML12.1k+2551.4k+30
yichengchen/clashXSwiftObjective-CPython23.6k+2343k+17
neovim/neovimVim ScriptCLua63.8k+2304.5k+14
rustdesk/rustdeskRustDartC39.5k+2123.7k+45
mattyamonaca/layerdividerJupyter NotebookPythonPowerShell279+19722+11
trigaten/Learn_PromptingTeXJavaScriptJupyter Notebook1.3k+195207+29
MichaelCade/90DaysOfDevOpsShellGoPython22k+1835.1k+47
openai/tritonC++PythonMLIR5.9k+157546+19
ryanoasis/nerd-fontsCSSShellPython42.4k+1473.2k+7
labmlai/annotated_deep_learning_paper_implementationsJupyter NotebookPythonMakefile17.8k+1471.9k+17
bannedbook/fanqiangKotlinJavaScriptShell29.5k+1466.1k+23
ziglang/zigZigCC++20.6k+1411.5k+7
Next >

Popular technologies

Popular topics