Mustache

repotechsstarsweeklyforksweekly
meshery/mesheryGoJavaScriptCSS3.7k+5301.2k+31
alextran1502/immichTypeScriptDartSvelte18.9k+321762+16
immich-app/immichTypeScriptDartSvelte18.9k+317763+16
laurent22/joplinTypeScriptJavaScriptHTML38.7k+1004.2k+11
sickcodes/Docker-OSXShellDockerfilePython31.6k+521.6k+4
opencv/cvatTypeScriptPythonJavaScript10.1k+482.5k+5
discourse/discourseRubyJavaScriptHTML38.8k+408.1k+12
LibreTranslate/LibreTranslatePythonHTMLCSS4.9k+38496+2
ory/kratosGoTypeScriptMustache9.3k+24822+2
datahub-project/datahubJavaPythonTypeScript8.3k+202.4k+4
obsidiandynamics/kafdropJavaSCSSJavaScript4.8k+16742+5
swagger-api/swagger-codegenMustacheJavaShell16k+156k+2
open5gs/open5gsCMustacheJavaScript1.4k+15592+3
prometheus-community/helm-chartsMustacheSmartyPython4.2k+144.7k+11
ktorio/ktorKotlinCPython11.6k+13966+3
danth/stylixMustacheNixHaskell334+12380
strimzi/strimzi-kafka-operatorJavaShellGroovy4k+111.2k+3
cloudflare/wrangler2TypeScriptJavaScriptHTML1.7k+9348+4
spring-io/initializrJavaRubyShell3.2k+91.7k+2
spinnaker/spinnakerShellGoDockerfile9k+81.2k+6
codeaprendiz/learn-devopsHCLMustacheJavaScript1.2k+81810
tchiotludo/akhqJavaJavaScriptSCSS3k+7587+2
diffplug/spotlessJavaJavaScriptMustache3.7k+7409+2
argoproj/argocd-example-appsJsonnetMustache1.2k+65.2k+23
minio/operatorTypeScriptGoShell992+6409+2
Next >

Popular technologies

Popular topics