M

repotechsstarsweeklyforksweekly
coqui-ai/TTSPythonJupyter NotebookHTML19.2k+1.4k2.2k+83
oven-sh/bunZigC++TypeScript62.9k+1.3k1.9k+88
electric-sql/electricElixirTypeScriptJavaScript2.4k+1.3k41+18
langchain-ai/langchainPythonMakefileHTML63.2k+7898.8k+151
hwchase17/langchainPythonMakefileHTML63.3k+7618.8k+141
vercel/next.jsJavaScriptTypeScriptRust112.3k+60224.8k+55
meshery/mesheryGoJavaScriptCSS3.7k+5301.2k+31
AntonOsika/gpt-engineerPythonMakefileOther43.9k+4857.2k+64
FNA-XNA/FNAC#HLSLMakefile2.3k+448222+10
InternLM/InternLMPythonShellMakefile3.2k+396255+24
Genymobile/scrcpyCJavaRoff91.5k+3359.3k+23
getzep/zepGoHTMLCSS1.3k+333147+12
alextran1502/immichTypeScriptDartSvelte18.9k+321762+16
immich-app/immichTypeScriptDartSvelte18.9k+317763+16
ggerganov/llama.cppCC++Cuda41.3k+2935.8k+34
torvalds/linuxCAssemblyShell158.1k+28650.4k+114
withastro/astroTypeScriptJavaScriptAstro35.3k+2661.8k+11
yangshun/front-end-interview-handbookMDXJavaScriptCSS38.5k+2555.5k+26
bitwarden/clientsTypeScriptHTMLSCSS7.1k+251947+26
Vonng/pigstyPLpgSQLShellJinja1.6k+230176+6
isocpp/CppCoreGuidelinesPythonMakefile39.6k+2045.3k+14
langgenius/difyPythonTypeScriptCSS8.6k+2011.3k+25
grafana/beylaCGoRuby561+19932+14
emilkowalski/sonnerTypeScriptCSSMDX4k+190830
ohmyzsh/ohmyzshShellPythonMakefile162.6k+16925.5k+18
Next >

Popular technologies

Popular topics