Smarty

repotechsstarsweeklyforksweekly
bitnami/chartsMustacheSmartyJavaScript7k+347.9k+29
prometheus-community/helm-chartsMustachePythonSmarty3.7k+254.3k+23
bitnami/containersShellDockerfileSmarty1.2k+23589+12
rabbitmq/rabbitmq-serverStarlarkMakefileShell10.5k+223.9k+4
youngyangyang04/PowerVimVim ScriptJavaSmarty1k+22184+3
major/MySQLTuner-perlPerlShellJinja8k+151.2k+1
SeleniumHQ/docker-seleniumShellDockerfileMakefile6.7k+102.4k+8
traefik/traefik-helm-chartSmartyMustacheShell785+9679+3
truecharts/chartsSmartyShellOther616+9305+7
terraform-aws-modules/terraform-aws-eksHCLSmarty3.4k+73.5k+15
grafana/helm-chartsSmartyMustacheShell1.2k+71.8k+11
rubyhan1314/Golang-100-DaysSmartyGoCSS5.3k+71.7k+1
bjw-s/helm-chartsSmarty205+651+2
CrunchyData/postgres-operator-examplesHandlebarsSmarty127+53k+30
lowRISC/opentitanSystemVerilogCPython1.8k+4539+3
DataDog/helm-chartsMustacheSmartyShell261+3961+4
signalfx/splunk-otel-collector-chartSmartyPythonMustache59+3111+2
kubeflow/manifestsYAMLPythonShell550+2674+3
open-telemetry/opentelemetry-helm-chartsSmartyMakefile206+2273+4
bazelbuild/rules_ccStarlarkPythonGo122+2800
VictoriaMetrics/helm-chartsMustachePythonSmarty199+2233+1
aws/eks-chartsMustacheShellSmarty981+1688+1
opensearch-project/helm-chartsMustacheSmarty100+1173+2
bazelbuild/rules_dockerStarlarkGoPython1k+1686+2
input-output-hk/plutusHaskellAgdaNix1.4k+14440
Next >

Popular technologies

Popular topics