package-manager

repotechsstarsweeklyforksweekly
marticliment/WingetUIPythonInno SetupOther4.6k+148143+3
folke/lazy.nvimLuaShell7.3k+99167+1
python-poetry/poetryPythonHTML26.7k+792.1k+11
microsoft/vcpkgCMakePowerShellShell19.8k+445.7k+10
volta-cli/voltaRustShellOther8.7k+42200+1
rubygems/rubygemsRubyRoffOther3.4k+341.8k+8
mitsuhiko/ryeRustNASLPython7k+32167+1
antfu/niTypeScriptJavaScript4.9k+28165+1
NixOS/nixC++ShellNix9k+261.2k+2
npm/cliJavaScriptOther7.5k+253k+20
mamba-org/mambaC++PythonCMake5.2k+24296+1
wbthomason/packer.nvimLuaOther7.1k+19259+1
CocoaPods/CocoaPodsRuby14.3k+162.7k+1
MuntashirAkon/AppManagerJavaPHPC++3.3k+14216+2
platformio/platformio-corePythonSmartyOther7k+11769-1
dagger8224/dagger.jsJavaScriptHTMLCSS897+10450
cpm-cmake/CPM.cmakeCMakeRubyOther2.1k+8147+2
DavHau/nix-portableNix567+819+1
nektro/zigmodZigShellNix607+7370
pacstall/pacstallShell997+6290
stefanprodan/timoniGoCUEMakefile738+635+1
conan-io/conan-center-indexPythonCMakeC++809+51.4k+4
ocaml/opamOCamlShellC++1.1k+43390
macports/macports-portsTclCShell1.3k+31.2k0
luarocks/luarocksLuaBatchfileC2.9k+3422+1
Next >

Popular technologies

Popular topics