mlops

repotechsstarsweeklyforksweekly
qdrant/qdrantRustPythonShell13k+99732+7
EthicalML/awesome-production-machine-learning14.4k+892k+7
iusztinpaul/hands-on-llmsJupyter NotebookPythonMakefile186+6821+8
heartexlabs/label-studioPythonJavaScriptStylus14.3k+631.7k+5
GokuMohandas/Made-With-MLJupyter NotebookPythonOther34.2k+345.6k+7
SkalskiP/coursesPython3.7k+33330+6
aws/amazon-sagemaker-examplesJupyter NotebookPythonRoff8.9k+326.4k+14
tensorchord/Awesome-LLMOpsShellPython1.8k+31172+5
argoproj/argo-workflowsGoTypeScriptNix13.5k+272.9k+4
wandb/wandbPythonGoObjective-C7.3k+18556+2
lancedb/lanceRustPythonJupyter Notebook2.7k+18106+2
feast-dev/feastPythonTypeScriptJava4.8k+178500
allegroai/clearmlPython4.7k+13615+1
hemansnation/God-Level-Data-Science-ML-Full-StackJupyter Notebook3.3k+13602+2
SeldonIO/seldon-coreHTMLJupyter NotebookPython3.9k+12786+2
pytorch/serveJavaPythonShell3.7k+12769+1
tencentmusic/cube-studioJupyter NotebookPythonTypeScript1.5k+11386+1
chiphuyen/machine-learning-systems-designHTMLOther8.1k+81.3k+1
deployKF/deployKFSmartyShellPython86+490
NannyML/nannymlPythonOther1.6k+31130
zenml-io/mlops-stacksHCLPythonShell220+219+1
zenml-io/mlstacksHCLPythonShell220+219+1
zzsza/Boostcamp-AI-Tech-Product-ServingJupyter NotebookPythonOther371+1339-1
aqueducthq/aqueductGoPythonTypeScript506+1140
awslabs/kubeflow-manifestsYAMLPythonHCL132+1107+1
Next >

Popular technologies

Popular topics